Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2006 č. 436

k dodatečnému prodeji stávající bytové jednotky č. 2650/11 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 454/58227  na společných částech domů čp. 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653 k. ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích  parc. č. 2182/6, 2182/7, 2182/8, 2182/9, 2182/10, 2182/11 k. ú. Žižkov,  Praha 3  oprávněným  nájemcům XXXXXXXXXXXXX, bytem Kunešova 12, Praha 3 – dle zák. č. 72/94 Sb.

Zastupitelstvo městské části

I .         b e r e   n a   v ě d o m í

dopis  pana XXXXXXXXXXX ze dne 1.3.2006 , který je přílohou tohoto usnesení

II.                s ch v a l u j e

dodatečný prodej stávající bytové jednotky č. 2650/11 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 454/58227  na společných částech domů čp. 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653 k.ú. Žižkov a stejným spoluvlastnickým podílem na stavebních pozemcích  parc.č. 2182/6, 2182/7, 2182/8, 2182/9, 2182/10, 2182/11 k. ú. Žižkov, Praha 3 oprávněným  nájemcům XXXXXXXXXa XXXXXXXXXX, bytem Kunešova 12, Praha 3 –  dle zák. č. 72/94 Sb.  za níže uvedených podmínek :

-         dle Pravidel prodeje bytových a nebytových jednotek dle zák.č. 72/94 Sb. čp. 2645-2653 s pozemky  v k.ú. Žižkov – Kunešova 2,4,6,8,10,12,14,16,18, Praha 3 –

A. Stávající bytové jednotky, mimo slev uvedených v odst. II. čl. 1b a 1c ve shora citovaných pravidlech.

Cena z těchto pravidel stanovená bude navýšena o prostředky, které Městská část Praha 3 vložila do fondu oprav Společenství vlastníků uvedeného domu.

III .      u k l á d á

            1.         M. Českému, starostovi městské části

                        1.1.      podepsat kupní smlouvu dle vzoru schváleného Radou městské části

  Milan  Č e s k ý
 starosta městské části