Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2006 č. 434

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137

Zastupitelstvo městské části

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137

II.        s c h v a l u j e

změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/1137 tak, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

III.      u k l á d á

            1.         M. Českému, starostovi městské části

                        1. 1.     podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny

Milan  Č e s k ý
starosta městské části