Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2006 č. 433

k darům z Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

doporučení Výboru zastupitelstva pro správu grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 ze dne 20. února 2006 na poskytnutí darů občanům, spolkům, sdružením a organizacím

 

 

II.        s o u h l a s í

 

s poskytnutím darů z Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 v celkové výši 6 537 000 Kč dle nedílné přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

 

III.      u k l á d á

 

            1.         vedoucímu OE

 

                        1. 1.     zajistit realizaci usnesení

 

            2.         tajemníku Grantového a podpůrného fondu M. č. Praha 3

 

                        2. 1.     dohlížet na dodržování grantových podmínek

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části