Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 12. 2005 č. 420

k žádosti pana Jaroslava Mlejnka o prodloužení lhůty pro podpis kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 2463/12, K Lučinám 7, k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

            žádost pana Jaroslava Mlejnka ze dne 16. 12. 2005 o prodloužení lhůty pro podpis kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 2463/12, K Lučinám 7, k. ú. Žižkov, Praha 3, která je přílohou tohoto usnesení

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

            prodloužení lhůty pro podpis kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 2463/12, K Lučinám 7, k. ú. Žižkov, Praha 3 a to do 31. 3. 2006 včetně zachování všech slev, dle příslušných Pravidel prodeje

 

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části