Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 12. 2005 č. 419

k bezúplatnému převodu nemovitého majetku určeného pro zdravotnické účely

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

            dopis Mgr. Hany Halové, radní hl. m. Prahy, který je přílohou tohoto usnesení

 

II.        s o u h l a s í

 

            s bezúplatným převodem nemovitého majetku určeného pro zdravotnické účely  k. ú. Žižkov, Koněvova 205 - čp. 2427 s pozemkem č. 2624/4, č. 2476/1, č. 2476/2 na hl.    m. Prahu a žádá o následné svěření na MČ Praha 3 s bezúplatným převodem  nemovitého majetku určeného pro zdravotnické účely k. ú. Vinohrady, Vinohradská   176 - čp. 1513  s pozemkem č. 3655 na hl. m. Prahu a žádá o následné svěření na   MČ Praha 3

 

 

III.      z a v a z u j e   se

 

            l.          zachovat v  obou  nemovitostech  zdravotnickou  péči  alespoň ve stávajícím rozsahu a ponechat výše uvedené nemovitosti ve vlastnictví obce

            2.         v případě, že výše uvedené nemovitosti budou svěřeny MČ Praha 3, poskytovat potřebné investiční i neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 3

 

IV.       u k l á d á

 

            1.         MUDr. M. Zemanovi, zástupci starosty

 

                        1. 1.     zaslat usnesení na Magistrát hl. města Prahy, radní Mgr. Haně Halové

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části