Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 12. 2005 č. 417

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3, poskytnutí nenávratné půjčky - daru a posunutí termínu vyúčtování půjčky - daru

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

 

            1.         poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na  území M. č. Praha 3 z  fondu obnovy a  rozvoje  M. č. Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

            2.         poskytnutí nenávratné půjčky - daru dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

 

            3.         posunutí vyúčtování nenávratné půjčky - daru dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

            1.         vedoucímu OE

 

                        1. 1.     připravit příslušnou smlouvu o návratné půjčce s vlastníkem domu

 

                        1. 2.     připravit   příslušné  smlouvy o nenávratných   půjčkách - darech s  vlastníkem kaple

 

            2.         M. Českému, starostovi městské části

 

                        2. 1.     podepsat příslušné smlouvy o půjčkách s vlastníky domů

 

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části