Usnesení zastupitelstva ze dne 20. 12. 2005 č. 412

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

            změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

            změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

 

 

III.      u k l á d á

 

            1.         M. Českému, starostovi městské části

 

                        1. 1.     podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části