Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 3. 2005 č. 339

k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

Zastupitelstvo městské části 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

doporučení Rady městské části ze dne 23. března 2005 k poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

 

II.        s o u h l a s í

 

            s poskytnutím daru z fondu sociálního a zdravotního

 

FAKULTNÍ NEMOCNICI KRÁLOVSKÉ VINOHRADY,

Praha 10, Šrobárova 50,  za účelem nákupu sanitního vozidla ve výši: 80 000 Kč 

 

III.      u k l á d á

 

            1.         vedoucímu OE

                        1. 1.     zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části