Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 3. 2005 č. 338

k záměru převzetí Integračního centra Zahrada v Praze 3 hl. m. Prahou

Zastupitelstvo městské části 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

doporučení Rady městské části ze dne 23. března 2005 k záměru převzetí Integračního centra Zahrada v Praze 3 hl. m.  Prahou

 

II.        s o u h l a s í

 

            se záměrem převzetí Integračního centra Zahrada v Praze 3 hl. m. Prahou

 

III.      u k l á d á

 

            1.         M. Českému, starostovi městské části


1. 1.     zaslat toto usnesení Radě hl. m. Prahy
1. 2.     jednat s Radou hl. m. Prahy o podmínkách převzetí Integračního centra Zahrada v Praze 3 hl. m. Prahou

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části