Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 3. 2005 č. 337

ke koupi pozemků a staveb ve vnitrobloku Biskupcova, Jeseniova, Ambrožova, Jana Želivského – objektu na pozemku parcel. číslo 4089/2, garáží na pozemku parcel. číslo 4089/12 a pozemků parcel. číslo 4089/1, 4089/2, 4089/7, 4089/8, 4089/9, 4089/10 a 4089/12, vše v katastrálním území Žižkov

Zastupitelstvo městské části 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

vyhlášení výběrového řízení na prodej pozemků a staveb ve vlastnictví pozemků a staveb České spořitelny, a.s. ve vnitrobloku Biskupcova, Jeseniova, Ambrožova, Jana Želivského na adrese Biskupcova 21, Praha 3

 

II.        s o u h l a s í

 

se zahájením zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky koupě pozemků a staveb jednacím řízením bez uveřejnění od dodavatele Česká spořitelna, a.s. za účelem nabytí objektu na pozemku parcel. číslo 4089/2, garáží na pozemku parcel. číslo 4089/12 a pozemků parcel. číslo 4089/1, 4089/2, 4089/7, 4089/8, 4089/9, 4089/10 a 4089/12, vše v katastrálním území Žižkov

  

III.      u k l á d á

 

            1.         M. Českému, starostovi městské části


1. 1.     učinit příslušné kroky vedoucí k zahájení výše uvedeného zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části