Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 3. 2005 č. 336

k doporučení Rady městské části ze dne 9. 3. 2005 o potřebě jmenování nového zástupce MČ Prahy 3 do Dozorčí rady FNKV

Zastupitelstvo městské části 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

doporučení Rady městské části ze dne 9. 3. 2005 o potřebě jmenování nového zástupce MČ Prahy 3 do Dozorčí rady FNKV

 

II.        s o u h l a s í

 

            s doporučením jmenovat

 

xxxxxxxxxx, předsedu Sociální a zdravotní komise Rady městské části, zástupcem MČ Prahy 3 v Dozorčí radě Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 10 

 

III.      u k l á d á

 

            1.         M. Českému, starostovi městské části

 

                        1. 1.     zaslat toto usnesení ministryni zdravotnictví

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části