Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 3. 2005 č. 335

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3, poskytnutí nenávratných půjček – darů, posunutí splatnosti penále a odklad splátek

Zastupitelstvo městské části

 

 

I.         s c h v a l u j e

 

1.         poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3 z fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

 

2.         poskytnutí nenávratných půjček – darů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

 

3.         posunutí splátek penále dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

 

4.         odklad splátek dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

 

 

II.        u k l á d á

 

                        1.         vedoucímu OE

                                   1. 1.     připravit příslušnou smlouvu o návratné půjčce s vlastníkem domu

1. 2.     připravit příslušné smlouvy o nenávratných půjčkách – darech s vlastníkem kostelů

1. 3.     připravit doplnění smlouvy s dodatkem s vlastníkem domu se stanovením dalších sankcí pro případ nedodržení splacení penále

 

 

2.         M. Českému, starostovi městské části

2. 1.     podepsat příslušné smlouvy o návratných a nenávratných půjčkách s vlastníky domů

 

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části