Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 3. 2005 č. 334

ke stanovení výše odměn za výkon funkce člena Zastupitelstva městské části od 1. 1. 2005

Zastupitelstvo městské části

  

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

1.   že počet obyvatel Městské části Praha 3 činil k 1. 1. 2004: 70 936 osob
2.   nařízení vlády č. 697/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003   Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

 

II.        s c h v a l u j e

 

výši měsíční odměny pro neuvolněné členy Zastupitelstva městské části s účinností od 1. 1. 2005 zpětně takto:

 

1.    člen Rady městské části: 3 060 Kč

2.    předseda výboru Zastupitelstva městské části: 2 440 Kč

3.    předseda komise Rady městské části: 2 440 Kč

4.    člen výboru Zastupitelstva městské části: 1 960 Kč

5.    člen komise Rady městské části: 1 960 Kč

6.    člen Zastupitelstva městské části: 1 040 Kč

7.    předseda zvláštního orgánu: 4 810 Kč

8.    člen zvláštního orgánu: 1 960 Kč

 

III.      u k l á d á

 

            1.         vedoucí OPPaM


                       
1. 1. zajistit vyplácení odměn

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části