Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 3. 2005 č. 332

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271

Zastupitelstvo městské části

  

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/2271 tak, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

  

III.      u k l á d á

 

            1.         M. Českému, starostovi městské části

 

                        1. 1.     podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části