Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 3. 2005 č. 331

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

Zastupitelstvo městské části 

 

I.         b e r e   n a   v ě d o m í

 

změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

 

 

II.        s c h v a l u j e

 

změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 tak, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

 

III.      u k l á d á

 

            1.         M. Českému, starostovi městské části

 

                        1. 1.     podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny

 

Milan  Č e s k ý

starosta městské části