Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2004 č. 312

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí nenávratné půjčky – daru na obnovu Vysokých Tater

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení Výboru pro územní rozvoj a dopravu ze dne 6. 12. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné půjčky – daru ve výši 250 000 Kč subjektu Mesto Vysoké Tatry, 06201 Starý Smokovec č. 1, MČ Podbanské

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. připravit příslušnou darovací smlouvu k  poskytnutí nenávratné půjčky – daru
2. M. Českému, starostovi městské části
2. 1. podepsat příslušnou darovací smlouvu k  poskytnutí nenávratné půjčky

Milan Č e s k ý
starosta městské části