Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2004 č. 311

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí nenávratné půjčky – daru “Nadačnímu fondu pro rozvoj území Městské části Praha 3”

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení Výboru pro územní rozvoj a dopravu ze dne 6. 12. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
poskytnutí nenávratné půjčky – daru ve výši 500 000 Kč

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. připravit příslušnou darovací smlouvu k poskytnutí nenávratné půjčky
2. M. Českému, starostovi městské části
2. 1. podepsat příslušnou darovací smlouvu k poskytnutí nenávratné půjčky

Milan Č e s k ý
starosta městské části