Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2004 č. 310

k použití prostředků fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 – poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení Výboru pro územní rozvoj a dopravu a Rady městské části

II.  s c h v a l u j e
poskytnutí návratných půjček pro opravy a rekonstrukce domů na území M. č. Praha 3 z fondu obnovy a rozvoje M. č. Praha 3 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. připravit příslušné smlouvy o půjčkách s vlastníky domů
2. M. Českému, starostovi městské části
2. 1. podepsat příslušné smlouvy o půjčkách s vlastníky domů

Milan Č e s k ý
starosta městské části