Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2004 č. 308

k poskytnutí finančních prostředků z fondu sociálního a zdravotního

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení Rady městské části ze dne 13. 10. 2004 k poskytnutí finančních prostředků z fondu sociálního a zdravotního

II.  s o u h l a s í
s poskytnutím finančních prostředků z fondu sociálního a zdravotního
OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM
xxxxxxxxxx, vedoucí
Vinohradská 176, Praha 3: 25 000 Kč

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení

Milan Č e s k ý
starosta městské části