Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2004 č. 307

k poskytnutí peněžitého daru z Fondu starosty na uhrazení části nákladů spojených s užíváním nebytových prostor pro činnost Klubu přátel Žižkova

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
poskytnutí peněžitého daru ve výši 55 000 Kč Klubu přátel Žižkova z Fondu starosty na uhrazení části nákladů spojených s užíváním nebytových prostor na činnost klubu

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. zajistit realizaci tohoto usnesení

Milan Č e s k ý
starosta městské části