Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2004 č. 305

k vyhlášení grantů Výborem zastupitelstva pro správu grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
vyhlášení grantových témat na rok 2005

II.  s c h v a l u j e
grantová témata na rok 2005 v této podobě:

 • Grant na podporu umělecké činnosti divadelních, hudebních a tanečních subjektů na území Prahy 3
 • Grant na jednotlivé divadelní, hudební, taneční, výtvarné a filmové projekty realizované na území Prahy 3
 • Grant na projekty oživující kulturní činnost na území Prahy 3
 • Grant na podporu projektů a organizací zaměřených na zkvalitnění životního prostředí na území Prahy 3
 • Grant na kulturní, sportovní a vzdělávací činnost včetně využití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3
 • Grant na podporu projektů, které se váží k významným výročím, k významným osobnostem a k významným místům Prahy 3
 • Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na handicapované spoluobčany Prahy 3
 • Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na seniory žijící na území Prahy 3
 • Grant na projekty a činnost organizací či spolků, které přispívají k oživení a rozvoji kultivované zájmové činnosti občanů na území Prahy 3
 • Grant na originální projekty, zaměřené na rozvoj a prezentaci městské části Prahy 3
 • Grant na projekty a činnost organizací zaměřených na boj proti drogám

Uzávěrka na podání žádostí o granty je do 18. února 2005

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OK
1. 1. zajistit řádné vyhlášení těchto grantových témat na rok 2005
1. 2. dbát na dodržování grantových podmínek a pravidel
2. Výboru zastupitelstva pro správu grantového a podpůrného fondu
2. 1. vyhodnotit žádosti o tyto granty v průběhu roku 2005

Milan Č e s k ý
starosta městské části