Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2004 č. 298

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

II.  s c h v a l u j e
změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 tak, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny

Milan Č e s k ý
starosta městské části