Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2004 č. 294

k prodeji 13/16 domu čp. 2348, Jičínská 10, s pozemkem p. č. 3555, vše k. ú. Vinohrady, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 62/2004 ze dne 14. 12. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
prodej 13/16 domu čp. 2348, Jičínská 10, s pozemkem p. č. 3555, vše k. ú. Vinohrady, Praha 3, spoluvlastníkům za cenu dohodou ve výši 18 700 000 Kč

III.  u k l á d á
1. M. Kozumplíkové, zástupkyni starosty
1. 1. zapracovat do kupní smlouvy podmínku: “kupující je seznámen se zněním smluv o pronájmu nebytových prostor, uzavřených mezi MČ Praha 3 a zdravotnickými zařízeními zde sídlícími”
2. M. Českému, starostovi městské části
2. 1. podepsat kupní smlouvu odsouhlasenou Radou městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části