Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 199

k žádosti o svěření pozemků a) parc. č. 1927, 1934, 1935, 1936, 1939, 1940 a 4371 v k. ú. Žižkov, b) parc. č. 1890 a části pozemku parc. č. 1963/1 v k. ú. Žižkov,c) parc. č. 1425 v k. ú. Žižkov,d) parc. č. 2183/4, 2183/5, 2183/32 v k. ú. Žižkov,e) parc. č. 4275/6 v k. ú. Vinohrady

 

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
žádost o svěření pozemků
a) parc. č. 1927, 1934, 1935, 1936, 1939, 1940 a 4371 v k. ú. Žižkov,
b) parc. č. 1890 a části pozemku parc. č. 1963/1 v k. ú. Žižkov,
c) parc. č. 1425 v k. ú. Žižkov,
d) parc. č. 2183/4, 2183/5, 2183/32 v k. ú. Žižkov,
e) parc. č. 4275/6 v k. ú. Vinohrady

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. požádat Zastupitelstvo hl. m. Prahy o svěření výše uvedených pozemků

Milan Č e s k ý
starosta městské části