Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 198

k závěrečnému účtu městské části za rok 2003

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
závěrečný účet za rok 2003 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, v němž jsou obsaženy údaje o plnění příjmů a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a dalších finančních operacích, vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy a zprávy auditora

II.  s o u h l a s í
s celoročním hospodařením za rok 2003 bez výhrad

Milan Č e s k ý
starosta městské části