Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 197

ke stanovení výše odměn za výkon funkce člena Zastupitelstva městské části od 1. 5. 2004

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
1. že počet obyvatel Městské části Praha 3 činil k 1. 1. 2004 70 936 osob
2. nařízení vlády č. 337/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

II.  s c h v a l u j e
1. výši měsíční odměny pro neuvolněné členy Zastupitelstva městské části s účinností od 1. 5. 2004 takto:
1. člen Rady městské části 2 860 Kč
2. předseda výboru Zastupitelstva městské části 2 280 Kč
3. předseda komise Rady městské části 2 280 Kč
4. člen výboru Zastupitelstva městské části 1 830 Kč
5. člen komise Rady městské části 1 830 Kč
6. člen Zastupitelstva Městské části 970 Kč
7. předseda zvláštního orgánu 4 490 Kč
8. člen zvláštního orgánu 1 830 Kč
2. všem neuvolněným členům zastupitelstva poskytnutí další odměny podle § 4 nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
3. všem neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s ustanovením čl. II. Přechodná ustanovení nařízení vlády č. 337/2004 Sb., poskytnutí rozdílu mezi dosavadní výší měsíční odměny a výší měsíční odměny platné podle tohoto usnesení zpětně od 1. 1. 2004 do 30. 4. 2004

III.  s t a n o v u j e,
že se měsíční odměna poskytuje ode dne, kdy byli neuvolnění členové zastupitelstva zvoleni nebo jmenováni do funkce, za kterou jim odměna náleží

IV.  u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd
1. 1. zajistit vyplácení odměn

Milan Č e s k ý
starosta městské části