Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 196

ke stanovení výše odměn za výkon funkce člena Zastupitelstva městské části, předsedy a člena zvláštního orgánu, od 24. 4. 2004 do 30. 4. 2004

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í ,
že počet obyvatel Městské části Praha 3 činil k 1. 1. 2004 70 936 osob

II.  s c h v a l u j e
výši měsíční odměny pro neuvolněné členy Zastupitelstva městské části s účinností od 24. 4. 2004 do 30. 4. 2004
1. předseda zvláštního orgánu 4 300 Kč
2. člen zvláštního orgánu 1 800 Kč

III.  u k l á d á
1. oddělení personální práce a mezd
1. 1. zajistit vyplácení odměn

Milan Č e s k ý
starosta městské části