Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 194

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800, uvedenou v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny

Milan Č e s k ý
starosta městské části