Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 193

ke změně úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
žádost ředitelky mateřské školy

II.  s o u h l a s í
se záměrem MŠ Na Balkáně poskytovat stravování cizím strávníkům v rámci doplňkové činnosti, tzv. hostinskou činnost

III.  s c h v a l u j e
změnu úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/2590 tak, jak je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení

IV.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat změnu úplného znění zřizovací listiny

Milan Č e s k ý
starosta městské části