Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 192

k poskytnutí finančních prostředků z fondu sociálního a zdravotního

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení Rady městské části ze dne 5. 5. 2004 k poskytnutí finančních prostředků z fondu sociálního a zdravotního

II.  s o u h l a s í
s poskytnutím příspěvku z fondu sociálního a zdravotního
1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 3, HAVLÍČKOVO NÁM. 300/10
xxxxxxxxxx, ředitelka
Praha 3, Havlíčkovo nám. 300/10 30 000 Kč
2. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ODD. SOCIÁLNÍ PREVENCE ÚMČ PRAHA 3
xxxxxxxxxx, vedoucí odd. sociální prevence 53 600 Kč
3. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ODD. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ ÚMČ PRAHA 3
xxxxxxxxxx, vedoucí odd. sociálně právní ochrany dětí 60 000 Kč
C e l k e m:  143 600 Kč

III. u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení

Milan Č e s k ý
starosta městské části