Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 190

k revokaci usnesení Zastupitelstva městské části č. 159 ze dne 16. 3. 2004 k darům z Grantového a podpůrného fondu Zastupitelstva městské části

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
doporučení RMČ Praha 3 schválit revokaci usnesení ZMČ č. 159 ze dne 16. 3. 2004 k darům z Grantového a podpůrného fondu Zastupitelstva městské části – bod II. 2/12 a bod II. 2/16

II.  r e v o k u j e
usnesení ZMČ č. 159 ze dne 16. 3. 2004 k darům z Grantového a podpůrného fondu Zastupitelstva městské části
- bod II. 2/12 - subjekt xxxxxxxxxx. (fyzická osoba) bude nahrazen subjektem Rachot Production, s.r.o. (právnická osoba), finační částka zůstává stejná
- bod II. 2/16, tj. změnit název subjektu ze ZŠ Jeseniova na Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3, finanční částka zůstává stejná

III.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. zajistit plnění usnesení

Milan Č e s k ý
starosta městské části