Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 189

ke změně usnesení Zastupitelstva městské části č. 12 ze dne 26. 11. 2002 – pověření členů Zastupitelstva městské části podepisováním doložky osvědčující platnost právního úkonu dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 43

Zastupitelstvo městské části

I.  m ě n í
usnesení Zastupitelstva městské části č. 12 ze dne 26. 11. 2002 k pověření členů Zastupitelstva městské části podepisováním doložky osvědčující platnost právního úkonu dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 43 v bodě

II. p o v ě ř u j e
dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, § 43 podepisováním doložky osvědčující platnost právního úkonu tyto členy zastupitelstva:
starosta: Milan Český
zástupci starosty: Ing. Bohuslav Nigrin
Milena Kozumplíková
Jan Plíva
Ing. Daniel Reisiegel
MUDr. Marek Zeman

Milan Č e s k ý
starosta městské části