Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 187

k revokaci usnesení Zastupitelstva městské části č. 54 ze dne 15. 4. 2003 k Pravidlům prodeje bytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb., čp. 2529/76, 2530/78 s pozemky parc. č. 2639/74, 2639/75, 2639/113 v k. ú. Žižkov – Na Balkáně 76, 78, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro privatizaci bytového fondu č. 69 ze dne 25. 5. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  r e v o k u j e
usnesení ZMČ č. 54 ze dne 15. 4. 2003 k Pravidlům prodeje bytových jednotek dle zák č. 72/94 Sb., čp. 2529/76, 2530/78 s pozemky parc. č. 2639/74, 2639/75, 2639/113 v k. ú. Žižkov – Na Balkáně 76, 78, Praha 3 v příloze č. 2, odst. II. Kupní cena a platební podmínky takto:
- v čl. 1 Minimální kupní cena bytové jednotky s odpovídajícím podílem na společných částech domu a s odpovídajícím podílem na pozemcích je 29 000 Kč/m2
- v čl. 3 Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení jistoty ve výši 10 000 Kč. Jistota bude vrácena do 15 dnů po ukončení výběrového řízení všem, kteří se neumístili na 1. místě

Milan Č e s k ý
starosta městské části