Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 186

k Pravidlům prodeje bytových a nebytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb., čp. 2531/80, čp. 2532/82 s pozemky parc. č. 2639/63, 2639/64, 2639/197, 2639/198 v k. ú. Žižkov – Na Balkáně 80, 82, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
-
pravidla prodeje bytových a nebytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb., čp. 2531/80, čp. 2532/82 s pozemky parc. č. 2639/63, 2639/64, 2639/197, 2639/198 v k. ú. Žižkov – Na Balkáně 80, 82, Praha 3, která jsou přílohou č. 1, 2, 3 tohoto usnesení
- usnesení Výboru zastupitelstva pro privatizaci bytového fondu č. 70 ze dne 25. 5. 2004, které je přílohou č. 4 tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
- pravidla prodeje bytových a nebytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb., čp. 2531/80, čp. 2532/82 s pozemky parc. č. 2639/63, 2639/64, 2639/197, 2639/198 v k. ú. Žižkov – Na Balkáně 80, 82, Praha 3

Milan Č e s k ý
starosta městské části