Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 183

k vyřazení bytového domu Řipská 26/709 s pozemkem parc. č. 2736 vše v k. ú. Vinohrady z prodeje v rámci privatizace bytového fondu

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro privatizaci bytového fondu č. 68 ze dne 25. 5. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
vyřazení bytového domu Řipská 26/709 s pozemkem parc. č. 2736 vše v k. ú. Vinohrady z prodeje v rámci privatizace bytového fondu

Milan Č e s k ý
starosta městské části