Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 178

k prodeji id. 48/216 domu čp. 2158 s pozemkem parc. č. 3559 v k. ú. Vinohrady, Chrudimská 5, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 27 ze dne 23. 3. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
prodej id. 48/216 domu čp. 2158 s pozemkem parc. č. 3559 v k. ú. Vinohrady, Chrudimská 5, Praha 3, za kupní cenu ve výši 2 528 000 Kč spoluvlastníkům

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat kupní smlouvu odsouhlasenou Radou městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části