Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 174

k prodeji pozemků parc. č. 2922/37 a 2922/51 vše v k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 29 ze dne 23. 3. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
prodej pozemků parc. č. 2922/37 a 2922/51 vše v k. ú. Žižkov, Praha 3, fy Auto Jarov s.r.o., IČ 45789584, za cenu dohodou 2 073 600 Kč

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat kupní smlouvu odsouhlasenou Radou městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části