Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 170

ke koupi pozemku parc. č. 976/2 v k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
koupi pozemku parc. č. 976/2 v k. ú. Žižkov, od fy Metropole s.r.o., IČ 25085140, za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 63 657 Kč

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat kupní smlouvu odsouhlasenou Radou městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části