Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 169

k prodeji pozemku parc. č. 1746/2 v k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
usnesení Výboru zastupitelstva pro realizaci majetku č. 20 ze dne 12. 2. 2004, které je přílohou tohoto usnesení

II.  s c h v a l u j e
prodej pozemku parc. č. 1746/2 v k. ú. Žižkov, společnosti Metropole s.r.o., IČ 25085140, za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 989 577 Kč

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat kupní smlouvu odsouhlasenou Radou městské části

Milan Č e s k ý
starosta městské části