Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 168

k žádosti o odejmutí pozemků parc. č. 2182/4, 2182/5 části, 2182/2, 2182/25, 2182/3, 2182/21, 2182/22, 2182/20, 2182/24, 2182/34, 2182/33 a staveb bez č. p. na pozemcích 2182/21, 2182/22, 2182/24 a 2182/25 vše k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
žádost o odejmutí pozemků parc. č. 2182/4, 2182/5 části, 2182/2, 2182/25, 2182/3, 2182/21, 2182/22, 2182/20, 2182/24, 2182/34, 2182/33 a staveb bez č. p. na pozemcích 2182/21, 2182/22, 2182/24 a 2182/25 vše k. ú. Žižkov, Praha 3

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. požádat Zastupitelstvo hl. m. Prahy o odejmutí výše uvedených pozemků a staveb

Milan Č e s k ý
starosta městské části