Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 167

ke změně zásad fondu starosty

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
změnu zásad fondu starosty dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. předložit ke schválení změnu Směrnice Rady městské části k nakládání s prostředky účelových fondů v bodě V. Další součásti směrnice, v němž jsou zahrnuty zásady fondu starosty

Milan Č e s k ý
starosta městské části