Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 166

ke změně objemu rozpočtu městské části na rok 2004 v návaznosti na smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na částečnou úhradu neinvestičních výdajů v oblasti kultury

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
změnu objemu rozpočtu městské části na rok 2004 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení, v návaznosti na smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na částečnou úhradu neinvestičních výdajů v oblasti kultury

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1. 1. provést rozpočtová opatření

Milan Č e s k ý
starosta městské části