Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 165

k přijetí investičního úvěru na realizaci bytových nástaveb v k. ú. Žižkov u České spořitelny a.s.

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
přijetí investičního úvěru na realizaci bytových nástaveb v k. ú. Žižkov ve výši 150 mil. Kč u České spořitelny a.s.

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat smlouvu s Českou spořitelnou a.s. po splnění podmínek dle Statutu hl. m. Prahy

Milan Č e s k ý
starosta městské části