Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2004 č. 164

k návrhu přísedících – Obvodní soud pro Prahu 3 – volební období 2004 – 2008

Zastupitelstvo městské části

I.  v o l í
přísedící Obvodního soudu pro Prahu 3 dle přílohy tohoto usnesení

Milan Č e s k ý
starosta městské části