Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 3. 2004 č. 163

ke změně členů Rady školy ZŠ Perunova 6, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
odstoupení členky Rady školy Marie Koksové

II.  o d v o l á v á
Marii Koksovou z Rady školy

III.  j m e n u j e
nového člena Rady školy za zřizovatele pro období 2004 – 2005 Ing. Bohuslava Nigrina

Milan Č e s k ý
starosta městské části