Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 3. 2004 č. 162

k revokaci usnesení Zastupitelstva městské části č. 131 ze dne 16. 12. 2003 k prodeji pozemku parc. č. 2787/4 k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  r e v o k u j e
usnesení ZMČ č. 131 ze dne 16. 12. 2003 k prodeji pozemku parc. č. 2787/4 k. ú. Žižkov, Praha 3 v bodě II. schvaluje:
prodej pozemku parc. č. 2787/4 k. ú. Žižkov manželům xxxxxxxxxx, za cenu stanovenou dle cenové mapy 2003 ve výši 42 280 Kč

Milan Č e s k ý
starosta městské části