Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 3. 2004 č. 161

k revokaci usnesení Zastupitelstva městské části č. 129 ze dne 16. 12. 2003 k prodeji pozemku parc. č. 2639/152 k. ú. Žižkov, Praha 3

Zastupitelstvo městské části

I.  r e v o k u j e
usnesení ZMČ č. 129 ze dne 16. 12. 2003 k prodeji pozemku parc. č. 2639/152 k. ú. Žižkov, Praha 3 v bodě II. schvaluje:
prodej pozemku parc. č. 2639/152 k. ú. Žižkov, Praha 3 manželům xxxxxxxxxx, za cenu stanovenou dohodou dle cenové mapy 2003 ve výši 23 400 Kč

Milan Č e s k ý
starosta městské části