Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 3. 2004 č. 158

k žádostem bytových družstev o poskytnutí zpětného čerpání z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
poskytnutí zpětného čerpání bytovým družstvům v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 2 085 168,65 Kč z fondu pro podporu údržby privatizovaných obytných domů

II.  u k l á d á
1. vedoucímu OE
1.1. realizovat úhradu faktur do výše schválených částek

Milan Č e s k ý
starosta městské části