Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 3. 2004 č. 157

ke zřízení obchodní společnosti ve 100% vlastnictví MČ Praha 3 (ZPS)

Zastupitelstvo městské části

I.  b e r e  n a  v ě d o m í
1. analýzu ředitele SKM Praha 3, a.s., Ing. Pavla Císaře, týkající se nutných opatření k zabezpečení úlohy správce Zóny placeného stání (ZPS) na území MČ Praha 3 v rámci SKM Praha 3, a.s.
2. analýzu zástupce starosty, MUDr. Marka Zemana, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení a požadovaná opatření nutná k zabezpečení úlohy správce ZPS od vedoucího Odboru dopravy, Ing. Vančury, navazující na analýzu Ing. Císaře a navrhující za účelem obsluhy ZPS zřídit novou obchodní společnost – akciovou společnost ve 100% vlastnictví MČ Praha 3
3. materiál přijatý Radou hl. města Prahy (usnesení č. 0283 ze dne 24. 2. 2004), týkající se dalšího zřizování ZPS na území hl. města Prahy včetně rozhodnutí o vypsání příslušných výběrových řízení na správce ZPS, který je přílohou č. 2 tohoto usnesení

II.  s o u h l a s í
se zřízením akciové společnosti ve 100% vlastnictví MČ Praha 3, která
A: bude mít název Pražská parkovací a.s.
B: v náplni činnosti bude mít:
1) živnost “Technické činnosti v dopravě – provozování parkovišť v rámci cestovního ruchu” (správce ZPS, provozování odtahového parkoviště) – volná živnost
C: bude mít tyto statutární orgány:
1) představenstvo:
MUDr. Marek Zeman (ODS)
Zdeněk Lochman (ODS)
Jan Plíva (ČSSD)
2) dozorčí radu:
Pavel Hurda (ODS)
Ing. Jan Holub (ČSSD)
Ing. Karel Procházka (KSČM)
D: základní kapitál (20 mil. Kč)
E: zakládací listinu ve smyslu Obchodního zákoníku v platném znění, která je přílohou č. 3 tohoto usnesení
F: stanovy akciové společnosti, které jsou přílohou č. 4 tohoto usnesení

III.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1.1. podepsat příslušné listiny

Milan Č e s k ý
starosta městské části