Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 3. 2004 č. 155

k přijetí krátkodobého úvěru k překlenutí rozdílu mezi příjmy a výdaji na rok 2004 u České spořitelny a.s.

Zastupitelstvo městské části

I.  s c h v a l u j e
přijetí krátkodobého úvěru k překlenutí rozdílu mezi příjmy a výdaji na rok 2004 ve výši 15 mil. Kč u České spořitelny a.s.

II.  u k l á d á
1. M. Českému, starostovi městské části
1. 1. podepsat po vyjádření hl. m. Prahy smlouvu s Českou spořitelnou a.s.

Milan Č e s k ý
starosta městské části